kontakt    mapa strony  
    polski   english

Zastosowanie algorytmów opartych na rachunku różniczkowym niecałkowitego rzędu do wyznaczania ścieżki ruchu platformy mobilnej

Autonomiczne urządzenie mobilne wyposażone w informacje o bezpiecznej trasie przejazdu może być bardzo przydatne w różnych sytuacjach życiowych. Można tu wymienić obszary katastroficzne z różnymi rodzajami przeszkód o różnym stopniu niebezpieczeństwa.

Celem projektu było opracowanie nowych szybkich i bezpiecznych algorytmów planowania ścieżki ruchu urządzenia mobilnego. Ścieżka powinna doprowadzić autonomiczny obiekt do pewnego predefiniowanego celu bez uderzenia o nieruchome przeszkody. W proponowanych algorytmach, na podstawie znanego położenia i kształtów przeszkód określa się potencjał uogólniony określający poziom niebezpieczeństwa w pobliżu przeszkód. Do modelowania nieruchomych przeszkód wykorzystano potencjał niecałkowitego rzędu będący dyskretną funkcją czterech zmiennych: położenia na płaszczyźnie x, y, rzędu reprezentującego niecałkowity rząd sumy oraz wartości ładunku q. Każdy piksel przeszkody traktowany jest jako naładowany punkt wytwarzający pole elektryczne o określonym potencjale. Ich suma tworzy potencjał wypadkowy. Wartość wypadkowego potencjału uogólnionego w danym punkcie stanowi informację o stopniu niebezpieczeństwa uderzenia w przeszkodę.

Dla danej mapy krzywych ekwipotencjalnych oraz danych punktów początkowego i końcowego określa się trasę przejazdu pojazdu autonomicznego. W ramach niniejszego projektu zaproponowano trzy metody wyznaczania trajektorii ruchu. Metoda pierwsza oparta jest na masce kwadratowej o wymiarach nieparzystych, np. 3, 5 lub większych. Metoda druga oparta jest na masce kołowej zdefiniowanej w oparciu o dyskretne okręgi Bresenhama. Dla różnych promieni otrzymuje się maski o wielu kierunkach. Metoda trzecia określania strategii ruchu nazwana została przez wykonawców grantu metodą „zalewu” pola potencjału (poprzez analogię do metody działów wodnych – ang. Watershed).

Do badania opracowanych algorytmów zrealizowane zostało stanowisko testowania ruchu platformy mobilnej w świecie wirtualnym, w którym rzeczywista platforma porusza się po ścieżce ruchu wyznaczonej przy użyciu algorytmów rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów i umieszczonej w komputerowo wygenerowanym terenie. Pozwala to na ocenę przydatności metody sformułowanej w ramach realizacji niniejszego grantu oraz wpływu właściwości terenu na realizację zadanej ścieżki. Stanowisko testowania składa się z trzech współpracujących ze sobą modułów: jednostki centralnej, modułu hamowni oraz modułu sterowania platformą mobilną.

Wszystkie cele zadeklarowane w projekcie zostały zrealizowane. Ponadto, badania przeprowadzone w ramach niniejszego projektu badawczego zainspirowały autorów projektu do określenia dalszych kierunków prac, takich jak przyjęcie różnych wartości ładunków, lub rozważanie funkcji dwuargumentowej rozkładu ładunku. Pozwoli to na dokładniejsze modelowanie przeszkód za pomocą pola potencjału.

Opracowane i wykonane stanowisko laboratoryjne umożliwia badania wykonania ścieżek ruchu wyznaczanych z użyciem opracowanych w trakcie realizacji grantu algorytmów w środowisku zapewniającym interakcję rzeczywistej platformy mobilnej z wirtualnym, wygenerowanym komputerowo podłożem. Stanowisko składa się z modułu hamowni – komputerowo sterowanego systemu rolek, po których przesuwają się koła robota mobilnego. Sterowanie rolkami jest funkcją właściwości podłoża, po którym ma poruszać się platforma. Różne rodzaje podłoży, o różnych współczynnikach oporu, odpowiadają typowym rodzajom powierzchni (trawiasta, kamienista, utwardzona), po którym może poruszać się platforma. Rodzaj powierzchni jest oceniany za pomocą analizy tekstury obrazu, a wynik tej analizy jest dostępny dla algorytmu wyznaczania ścieżki w postaci odpowiedniej wartości komponentu funkcji kosztu. Również wirtualne przeszkody (‘kamienie’) znajdujące się na drodze, stanowią dodatkowy element funkcji kosztu.

Przejazd pojazdu w środowisku wirtualnym został przedstawiony na poniższym filmie. Platforma mobilna znajduje się na rolkach hamowni, a przed platformą wyświetlane jest wirtualne środowisko, z różnymi rodzajami podłoża, w sposób emulujący widok z wirtualnej kamery skierowanej w kierunku ruchu pojazdu. W lewym górnym rogu widać mapę otoczenia, zawierającą pozycję pojazdu oraz dwie ścieżki – zaplanowaną (oznaczoną kolorem niebieskim) i wykonywaną (oznaczoną kolorem czerwonym).

Pojazd rusza w 13 sekundzie filmu – jego koła są sterowane na podstawie umieszczonej w pamięci tablicy sterowania, obliczonej dla zaplanowanej ścieżki, przy założeniu homogeniczności podłoża (wszystkie koła napotykają średnio takie same opory ruchu). Do około 35 sekundy podłoże spełnia ten warunek. W przedziale 35-50 sekund następuje zmiana kierunku ruchu, ale podłoże w części lewej ma większy współczynnik tarcia, co sprawia, że promień skrętu staje się mniejszy od zamierzonego. Dalej podłoże znowu jest homogeniczne, więc ruch odbywa się w prawidłowym kierunku, ale wykonywana ścieżka jest przesunięta względem ścieżki zaplanowanej.

(aktualizacja 20 stycznia 2020).

Przejazd platformy na hamowni (26MB)

Poniżej zamieszczono linki do dwóch filmów zrealizowanych na prezentacjach robota mobilnego pola walki na targach MSPO (Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego) w Kielcach z krótkim opisem. Prezentacje te są ściśle związana z wykonanym i udokumentowanym zadaniem nr 8.
 
Film przygotowywany na MSPO 2014 (przedziale czasowym 1:45 - 2:05 filmu widać jak robot omija przeszkody), MSPO 2015.
 
Na załączonych filmach widać gotową platformę mobilną robota, wyposażoną w skaner laserowy, który jest używany do wyznaczania mapy potencjałów, na podstawie, której określana jest ścieżka ruchu.

powrót do góry


Redakcja:
Piotr Duch

Ostatnia modyfikacja:
2020-07-28 14:32:47, Piotr Duch