kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

prof. dr hab. inż. Dominik SankowskiPokój: bud. A10 p. 301
Telefon: (+48) 42 631 27 50
E-mail:
Godziny przyjęć: poniedziałek 9:00 - 10:00
środa 13:00 - 14:00Godziny pracy i przyjęć obowiązujące w semestrze zimowym

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

godziny
pracy

9:00-16:00

10:00-14:00

8:00-15:00

9:00-15:00

 

 

 

godziny
przyjęć

9:00-10:00

 

13:00-14:00

 

 

 

 

Prof. D. Sankowski ukończył w 1970 r. studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, dodatkowo ukończył studia matematyczne uzyskując dyplom mgr matematyki (1973, specjalność Metody Numeryczne). Z sukcesem zdobywał kolejne tytuły i stopnie naukowe (1979 – praca doktorska z wyróżnieniem, 1989 – praca habilitacyjna, 1998 – tytuł profesora). Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Od 1995 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Informatyki Stosowanej (przekształconej z dniem 1 czerwca 2012 r. na Instytut Informatyki Stosowanej) którą od podstaw zorganizował; obecnie zespół liczy 70 osób. Współtworzył kierunek Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Współpracuje i wykładał na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii, a także w Chinach, Japonii, Australii i Singapurze. W ramach prac badawczych prowadzonych w Instytucie zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach: przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów,automatycznego pomiaru własności fizyko-chemicznych materiałów (zwilżalności i napięcia powierzchniowego) w wysokich temperaturach,tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na konferencjach dotyczą problemów społeczeństwa informacyjnego. Aktualna działalność naukowa prof. D. Sankowskiego obejmuje również tematykę związaną z informatyzacją jednostek administracji samorządowej.

Prof. D. Sankowski jest promotorem 23 zakończonych przewodów doktorskich (w tym 13 z wyróżnieniem), 3 przewodów doktorskich otwartych. Wypromowanych doktorów inspiruje do dalszych prac naukowych, czego efektem jest zakończenie przez pracowników Instytutu sześciu rozpraw habilitacyjnych. Również pracujący w Instytucie doktorzy habilitowani – wychowankowie prof. D. Sankowskiego wykazują się dużą aktywnością w prowadzeniu rozpraw doktorskich.

Powołany do:

 • Grupy Ekspertów ds. kierunku Informatyka Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA),
 • Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT),
 • Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA).
 • Zespołu Ewaluacji Jednostek Naukowych, którego zadaniem była kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo –rozwojowej jednostek naukowych. (2017)

Członek:

 • Amerykańskiej IEEE Computer Society,
 • Communication Director w pięcioosobowym prezydium International Society of Process Tomography (ISIPT) (2007),
 • Sekcji Elektrotermii Polskiej Akademii Nauk (od 1994).

Autor:

 • 6 monografii krajowych i zagranicznych,
 • ponad 300 artykułów na konferencjach i w czasopismach krajowych i międzynarodowych,
 • recenzent artykułów z tzw. listy filadelfijskiej w tym IEE, IEEE, a także przewodniczył obradom prowadzonym w sekcjach na konferencjach międzynarodowych i światowych kongresach,
 • współtwórca czterech patentów, posiada szereg wdrożonych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Odznaczony:

 • Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
 • Belgijskim Krzyżem Kawalerskim – Merité de ľ Invention,
 • Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira,
 • Dyplomami Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną,
 • Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za kształcenie kadr naukowych 2011.
 • Nagrodą Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej, maj 2012
 • Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, listopad 2014
 • Medalem XXX lecia PTI, luty 2015
 • Medalem im. prof. Stanisława Fryzego przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wrzesień 2017.

Ponadto:

 • Doktor honoris causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie.
 • Pomysłodawca i współtwórca Łódzkiej Szkoły Tomografii Procesowej.
 • Wielokrotny koordynator i kierownik grantów krajowych i zagranicznych w projektach badawczych KBN.
 • Kierowany przez prof. D. Sankowskiego Instytut Informatyki Stosowanej zorganizował 7. Światowy Kongres Tomografii Procesowej w 2013 roku w Krakowie. Prof. D. Sankowski – przewodniczący.

Sylwetka wynalazcy prof. dr hab. inż. Dominik Sankowskiego

Kawaler Honorowego Medalu SPWiR im. Tadeusza Sendzimira.

Profesor Dominik Sankowski swoją działalnością naukowo-badawczą, wynalazczą i organizacyjną znakomicie realizuje przesłanie Patrona tego Medalu w zakresie twórczego myślenia, jako ważnego czynnika postępu naukowo-technicznego i wzrostu gospodarczego, a dzięki temu tworzenia dobrego wizerunku Polski w świecie.

               Wyrazem tego są liczne prace naukowo-badawcze oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w postaci opatentowanych wynalazków znajdujących praktyczne zastosowanie.

               Prof. D. Sankowski  jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej (1970), a ponadto ukończył studia matematyczne – specjalność metody numeryczne – na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i otrzymał dyplom magistra matematyki (1973).

               Z sukcesem zdobywał kolejne tytuły i stopnie naukowe: praca doktorska z wyróżnieniem (1979), praca habilitacyjna (1989), tytuł profesora (1998). Od 2001 roku Dominik Sankowski jest profesorem zwyczajnym.  Od 1995 roku pełni funkcję kierownika Katedry Informatyki Stosowanej (obecnie od 2012 r. Instytut Informatyki Stosowanej), którą od podstaw zorganizował i w której jest zatrudnionych 70 osób; współtworzył również kierunek Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

               Specjalność naukowa prof. D. Sankowskiego obejmuje: analizę i przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie obrazów, systemy inteligentne, inżynierię oprogramowania, przetwarzanie danych, systemy czasu rzeczywistego, systemy informatyczne w zarządzaniu, identyfikację on-line obiektów przemysłowych i automatyzację procesów cieplnych. Odbył staże przemysłowe i naukowe w kraju i za granicą. Wykładał na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii, Chinach, Japonii, Australii i Singapurze, z którymi nadal współpracuje.

               W ramach prac badawczych prowadzonych w Katedrze zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów, tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na konferencjach dotyczą społeczeństwa informacyjnego. Aktualna działalność naukowa prof. D. Sankowskiego obejmuje również tematykę związaną z informatyzacją jednostek administracji samorządowej.

               Prof. Dominik Sankowski jest promotorem 24 zakończonych przewodów doktorskich (w tym 13 z wyróżnieniem). Wypromowanych doktorów inspiruje do dalszych prac naukowych, dzięki czemu 8 pracowników Instytutu Informatyki Stosowanej zakończyło rozprawy habilitacyjne.

               Prof. D. Sankowski pełnił także funkcje recenzenta:

 • prac doktorskich (16 rozpraw obronionych w Polsce i 2 rozpraw obronionych za granicą – na Uniwersytecie w Manchesterze w 2007 i 2008 roku)
 • 8 rozpraw habilitacyjnych
 • dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora za granicą (5)
 • dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w Polsce (7)

Prof. D. Sankowski jest pomysłodawcą  i  współtwórcą Łódzkiej Szkoły Tomografii Procesowej. Sukcesem tej szkoły było między innymi pozyskanie środków unijnych i z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości ok. 2mln euro na zorganizowanie od podstaw jednych z najnowocześniejszych na świecie półprzemysłowych laboratoriów tomografii procesowej.

Prof. D. Sankowski jest uznanym w świecie autorytetem w zakresie tomografii procesowej, o czym świadczy między innymi powierzenie mu w 2007 roku funkcji Communication Director w pięcioosobowym prezydium International Society of Process Tomography (ISIPT). Natomiast w 2010 roku podczas 6-ego Światowego Kongresu Tomografii Procesowej w Chinach podjęto decyzję o powierzeniu Katedrze Informatyki Stosowanej organizacji kolejnego, 7-ego Kongresu, który odbył się w Krakowie w 2013 roku. Jest także członkiem – Amerykańskiej IEEE Computer Society oraz Elektrotermii Polskiej Akademii Nauk (od 1994r), a także Doktorem Honoris Causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie.

Został również powołany do:

 • Grupy Ekspertów ds. kierunku Informatyka
 • Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA)
 • Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT)
 • Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA)

Prof. D. Sankowski odznacza się nie tylko niezwykłą inwencją twórczą, ale także dużymi zdolnościami organizacyjnymi przy opracowywaniu, promocji i wdrażaniu innowacji. Świadczy o tym między innymi  kierowanie ze strony polskiej 6-ma międzynarodowymi grantami i projektami badawczymi jak na przykład:

 • „Software Development for Industrial Tomography” No 12463/Regular Budget Fund (RBF) – koordynowany projekt badawczy finansowany przez Międzynarodową Agencją Energii Atomowej z Wiednia, który   dotyczy zastosowania dwóch komplementarnych technik tomograficznych
 • „Opracowanie oprogramowania dla systemów GIS 3D” Herman Becker – Niemcy w ramach współpracy z niemiecką firmą w zakresie rekonstrukcji modeli otoczenia dla potrzeb nawigacji samochodowej.
 • „Development of Excellence in Non-Invasive Diagnostic System for Industrials and Scientific Applications” o akronimie: DENIDIA, prowadzony w ramach 6. PR - Mobility - Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge na podstawie kontraktu zawartego z Commission of the European Communities – Research Directorate-General o nr MTKD-CT-2006-039546 (2006-2010).

Prof. D. Sankowski kierował także 6 projektami badawczymi KBN i MNISW oraz 6 grantami promotorskimi KBN. Obecnie od X 2018 r. kieruje grantem NCBiR „Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi”

Rezultaty 12 prac naukowo-badawczych którymi kierował prof. D. Sankowski zostały wdrożone w krajowym przemyśle, w postaci różnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – którego członkiem od 2001 roku jest prof. D. Sankowski – wielokrotnie promowało jego wynalazki na największych międzynarodowych wystawach innowacji w kraju i za granicą, gdzie spotykały się z wysoką oceną Jury w postaci licznych (75) medali, nagród specjalnych, odznaczeń i dyplomów.

Szczególne uznanie zdobyły następujące wynalazki:

 • Skomputeryzowany system „Thermo-Wet” do automatycznych pomiarów napięcia powierzchniowego i zwilżalności w wysokich temperaturach.

Umożliwia pomiar napięcia powierzchniowego cieczy i kąta zwilżania ciała stałego cieczą w szerokim zakresie temperatur (do 1700oC); komputer steruje automatyką całego stanowiska i jest jednocześnie centrum przetwarzania informacji obrazowej.

               Wyróżnienia:

-      Złoty Medal „Brussels-Eureka` 2001”

-      Medal Genius` 2002 – Budapeszt

-      Srebrny Medal „YEN`A` 2002” – Norymberga

-      Dyplom Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną (2002),

 • Wysokotemperaturowy tester lutowności.

Urządzenie pozwala na pracę w zakresie temperatur 200 – 1000oC i umożliwia badania lutowności materiałów w różnej postaci. Tester jest w pełni automatyczny, sterowany przez system komputerowy kontrolujący przebieg pomiaru i umożliwiający archiwizację danych pomiarowych.

Wyróżnienia:

-      Grand Prix Archimedes` 2005 – Moskwa

-      Nagroda ministra Nauki I Informatyzacji (2005)

-      Złoty Medal Archimedes 2005 – Moskwa

-      Wyróżnienie „Łódzkie Eureka` 2004”

-      Złoty Medal Concours – Lepine –2005 – Paryż

-      Nagroda  specjalna i Dyplom Ministra Edukacji i Nauki – 2006

-      Złoty Medal – Seul, Korea Płd. – 2006

-      Złoty Medal – Suzhou, Chiny – 2008

-      Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009, 2012)

 • Najnowszym wynalazkiem opracowanym przez Zespół z Instytutu Informatyki Stosowanej pod kierunkiem Profesora i od samego początku przystosowywanym do wdrożenia dzięki współpracy z przedsiębiorstwem PREXER jest „Robot mobilny  pola walki do zadań zwiadu i wykrywania min”.

Robot mobilny pola walki przeszedł pomyślnie próby na poligonie wojskowym w różnych warunkach.  Był on prezentowany na jednej z najbardziej prestiżowych imprez branży wojskowej w Polsce,  na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach, gdzie wzbudził duże zainteresowanie.  Był również prezentowany i opisywany przez Polską Agencję Prasową i Telewizję. (por. rys. 1)

Profesor D. Sankowski  wyniki swoich badań opublikował  w monografiach, krajowych i zagranicznych, oraz  w ponad 300 artykułach na konferencjach i w czasopismach krajowych i międzynarodowych z których najważniejsze to:

-        6 monografii

-        4 rozdziały w monografiach zbiorowych

-        20 artykułów w czasopismach z Thomson Scientific Master Journal List (lista filadelfijska)

-        Indeks Hirscha -12

Za dotychczasową działalność innowacyjną i naukowo-badawczą Profesor otrzymał także odznaczenia:

-        Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

-        Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi

-        Medal Komisji Edukacji Narodowej

-        Belgijski Krzyż Kawalerski – Merite de l`Invention

-        Medal Honorowy Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira

-        Order Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA): Krzyż Kawalerski Orderu  (International Order of Merit of the Inventors).

-        Dyplomy Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną

-        Indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za kształcenie kadr naukowych 2011.

-        Nagroda Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, 
maj 2012.

 

Nie sposób w tej krótkiej biograficznej informacji przedstawić wszystkie dokonania Profesora.  Należy jednak wspomnieć, że odniósł także sukcesy w innych dziedzinach, między innymi w 1986r. otrzymał nagrodę Rejs Roku za przepłynięcie Atlantyku w skrajnie trudnych warunkach na jachcie s/y Stomil. Obok żeglarstwa Jego hobby to historia (współautor monografii o historii m. Radomska), taternictwo, muzyka klasyczna;

Profesor jest dumny ze swojej rodziny. Jest on żonaty  (żona Maria –mgr chemii ) i ma 3 dzieci: dr n. ekonomicznych Anna Bąkała (43) (mąż Marcin, dr inż.), dr inż. Wojciech Sankowski (39)( żona Paulina, lekarz med. ), Ewa Orligóra Sankowska (30), absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. (mąż Karol, mgr inż.).

Wnuczęta :

Rodzice Anna i Marcin: Agata (17), Michał (15), Alicja (8),

Rodzice Paulina i Wojciech: Janek (6) Ania (4), oraz Stasio (3)

Rodzice Ewa i Karol: Małgosia (4).

Opracowała:

                                                                                         Doc. dr inż. Lidia Jackiewicz – Kozanecka

                                                                                                                      Uaktualnienie:

                                                                                                       Prof. Dominik Sankowski

Łódź, wrzesień 2019 r.