kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. uczelni

dr hab. inż. Robert Banasiak, prof. uczelniPokój: bud. C6 Laboratorium Tomografii Procesow
Telefon: (+48) 42 631 26 89 w. 17
E-mail:
Strona WWW: rbanasi.kis.p.lodz.pl/
Godziny przyjęć: wtorek: 12:00-13:00 - MS Teams środa: 14:00-15:00 - MS TeamsPo ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej w 2001 roku rozpocząłem pracę naukową w zespole Tomografii Procesowej pod moim kierunkiem. W październiku 2001 rozpocząłem studia doktoranckie a od października 2002 roku został zatrudniony na etacie asystenta w wymiarze ¾ etatu w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. W ramach prac badawczych od pierwszego roku studiów doktoranckich zajmuję się przemysłowym zastosowaniem techniki pomiarowej, jaką jest elektryczna tomografia procesowa a w szczególności rozwojem algorytmów wizualizacji danych tomograficznych. W roku 2003, na przełomie czerwca i lipca odbyłem dwutygodniowy staż zagraniczny na Uniwersytecie w Manchesterze. Staż ten umożliwił mi zapoznanie się ze stanem światowej nauki w obszarze wizualizacji 3D w obszarze zastosowań tomografii przemysłowej. W dniu 10 grudnia 2007r. obroniłem z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod tytułem „Algorytmy wizualizacji trójwymiarowej w przemysłowych systemach elektrycznej tomografii procesowej”. Praca doktorska została obroniona w dziedzinie naukowej Informatyka.

Przedmiotem moich wieloletnich badań, prowadzonych zarówno, w ramach pracy doktorskiej jak i kontynuowanych obecnie w ramach przygotowywanej rozprawy habilitacyjnej, jest dwu-i trójwymiarowa wizualizacja wybranych procesów przemysłowych z użyciem elektrycznych metod tomograficznych. W ramach dotychczasowych prac badawczych opracowałem szereg  algorytmów trójwymiarowej rekonstrukcji, przetwarzania i wizualizacji tomograficznych danych pomiarowych. Moje prace badawcze, prowadzone w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ, zaowocowały opracowaniem nowatorskiej metody wizualizacji 3D przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich. Algorytmy opracowane przeze mnie umożliwiają bezinwazyjne, trójwymiarowe obrazowanie w czasie rzeczywistym stanów dynamicznych procesów zachodzących w zamkniętych instalacjach przemysłowych. Nowatorskie rozwiązanie znacząco redukuje konieczność zastosowania kosztownej aparatury diagnostycznej w celu zapobiegania awariom, a w krańcowych przypadkach katastrofom przemysłowym. Wyniki tych prac zostały wyróżnione wieloma nagrodami oraz medalami na światowych wystawach innowacji i wynalazczości, a także zaprezentowane na wielu konferencjach międzynarodowych i krajowych. Od roku 2004 aktywnie współpracuję z naukowcami z uniwersytetów w Manchesterze (Wielka Brytania) i w Bath (Wielka Brytania) oraz z naukowcami z Politechniki Warszawskiej, Politechniki Opolskiej i Politechniki Gdańskiej. W ramach 6-miesięcznego stażu naukowego (lipiec 2008 – styczeń 2009) na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii (Projekt Unijny 6PR MC ToK „DENIDIA” realizowanego w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ) opracowałem szereg nowych algorytmów umożliwiających znaczące przyspieszenie procesu trójwymiarowej rekonstrukcji obrazów tomograficznych a także poprawę ich jakości. Opracowane w ramach tego stażu naukowego algorytmy zostały zweryfikowane między innymi dla procesu nieinwazyjnego testowania struktur materiałów o właściwościach dielektrycznych.

W obecnej chwili prowadzę zaawansowane prace nad rozprawą habilitacyjną. W ramach przygotowywanej rozprawy realizuję prace badawcze w obszarze elektrycznych pojemnościowych metod tomograficznych w zastosowaniu do wizualizacji przepływów wielofazowych w rurociągach poziomych i pionowych. W szczególności prowadzę badania and nowymi algorytmami zagadnienia prostego i odwrotnego (z zastosowaniem obliczeń równoległych CUDA) z uwzględnieniem metod trójwymiarowej rekonstrukcji kształtów oraz metod poprawy jakości obrazów inż. algorytmy rekonstrukcji kształtów, metoda błędu aproksymacji, korelacja czasowo-przestrzenna oraz filtracja Kalmana. W ramach prowadzonych prac badawczych opracowuję i weryfikuję również nowe struktury trójwymiarowych czujników pojemnościowych, których specyfika i zdolności pomiarowe są dedykowane dla konkretnej aplikacji przemysłowe. Między innymi są to: nowatorska struktura czujnika pojemnościowego 3D o elektrodach sześciokątnych oraz rotacyjny czujnik pojemnościowy 3D. Weryfikacja opracowanych rozwiązań jest realizowana w oparciu o rzeczywisty przepływ dwufazowy w instalacji o skali półprzemysłowej. W roku 2012 zakończyłem projekt naukowo-badawczy MNiSW nr 4664/B/T02/2010/38, prowadzony w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ, w latach 2010-2012, którego byłem kierownikiem. W latach 2010-2012 byłem również zaangażowany w prace naukowe w dwóch innych projektach badawczych MNiSW.

Jestem autorem lub współautorem 64 publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych (w tym 11 opublikowanych w czasopismach indeksowanych na  tzw. liście filadelfijskiej) oraz na światowych kongresach i konferencjach międzynarodowych. Ponadto jestem współautorem zgłoszenia patentowego nr NO 10461526.5 – 2209. Wyniki moich dotychczasowych badań, jako członka zespołu naukowego TomoKIS w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ, były nagrodzone pięciokrotnie Dyplomem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, oraz licznymi medalami i nagrodami na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazczości. Za prowadzoną działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną byłem trzykrotnie wyróżniany dyplomami gratulacyjnymi J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej.

Wykształcenie:

2007.12.10 - Nadanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka przez Radę Wydziału Elektroniki, Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Rozprawa pod tytułem „Algorytmy wizualizacji 3D w przemysłowych systemach elektrycznej tomografii procesowej” została dodatkowo wyróżniona. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski.

Recenzenci w przewodzie doktorskim:

prof. dr hab. inż. Jan Sikora (Politechnika Warszawska)

prof. dr hab. Wasyl Czekurin, prof. PŁ

2001 : Ukończenie studiów wyższych na Politechnice Łódzkiej na wydziale Elektrotechniki i Elektroniki, kierunek Informatyka. Dyplom magistra inżyniera o specjalności Inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe.

1996 : Egzamin Dojrzałości;

1992 - 1996 : XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Wykształcenie uzupełniające:

 • Kurs inżyniera Cisco, Akademia Cisco, poziom CCNA, Politechnika Łódzka
 • Kurs instruktora Cisco, Akademia Cisco, CCNA, Politechnika Łódzka
 • Kurs instruktora Cisco WLAN, Akademia Cisco, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Kurs TCP/IP Networking Professional, Politechnika Łódzka.
 • Kurs Studium Doskonalenia Pedagogicznego Politechniki Łódzkiej.
 • Szkolenie w zakresie metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Warszawa
 • Szkolenie i certyfikat AIX 7 Jumpstart for UNIX Professionals, IBM, Prometric Warszawa

Nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazczości:

1. Współautor projektu: „Three-dimensional tomography for gravitational flow of industrial particulates”, D. Sankowski, R. Wajman, R. Banasiak, K. Grudzień, A. Romanowski, Z. Chaniecki.

Urządzenie to uzyskało szereg nagród na krajowych i międzynarodowych wystawach:

 • Nagroda specjalna na Taipei International Inventions Show 2007;
 • Złoty medal na 56th World Exhibition of Inventions, Research And New Technologies 2007 “Brussels-Eureka”;
 • Srebrny medal na International Warsaw Inventions Show IWIS 2007;
 • Nagroda główna Grand Prix wystawy: puchar ARCA na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA Zagrzeb 16-21.09.2008r;
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2008;
 • Srebrny medal na 19th International Inventions, Innovation and Technology Exhibition – ITEX 2008 w Kuala Lumpur, Malezja.

2. Współautor projektu: “Application of non-invasive ECT tomography for bulk solid states description during process of industrial containers emptying”, D. Sankowski, R. Banasiak, J. Betiuk, Z. Chaniecki, K. Grudzień, M. Niedostatkiewicz, A. Romanowski, R. Wajman:

 • Złoty medal na 57th World Exhibition of Inventions, Research And New Technologies 2008 “Brussels-Eureka”;
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2009.

3. Współautor projektu: “Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej”, Laurent Babout, Zhijian Liu, Robert Banasiak, Dominik Sankowski:

 • Srebrny medal na 57th World Exhibition of Inventions, Research And New Technologies 2008 “Brussels-Eureka”;
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2010.

4. Współautor projektu: “System for accelerating visualization process for 3D industrial tomography using distributed heterogeneous computational environments”, Dominik Sankowski, Robert Banasiak, Radosław Wajman, Paweł Kapusta, Michał Majchrowicz:

 • Złoty medal: International Warsaw Inventions Show IWIS 2010;
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2011.

5. Współautor projektu: “Sposób i urządzenie do pomiaru frakcji składników w przepływie wielofazowym”, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek, Hammer Erling, Babout Laurent, Banasiak Robert, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Janaszewski Marcin, Mosorow Włodzimierz, Romanowski Andrzej, Wajman Radosław:

 • Nagroda specjalna: 5th International Warsaw Inventions Show, IWIS 2011;
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2012.

6. Kierownik i współautor projektu: "System trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej dla potrzeb wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach typu gaz – ciecz w rurociągach poziomych i pionowych", Robert Banasiak, Dominik Sankowski, Radosław Wajman, Henryk Fidos, Tomasz Jaworski, Paweł Fiderek,Paweł Kapusta, Michał Majchrowicz:

 • Złoty medal z wyróżnieniem: International Warsaw Inventions Show IWIS 2012;
 • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, 2013.

Lista nagród oraz stypendiów przyznanych za osiągniecia w pracy naukowej:

 • 2007 - Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej;
 • 2007 - Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej;
 • 2008 - Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej;
 • 2008 - Stypendium konkursu dla młodych doktorów w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”;
 • 2010 - Stypendium konkursu dla młodych doktorów w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej - zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”;
 • 2010 - Stypendium J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej, Własnego Funduszu Stypendialnego;
 • 2010 - Stypendium konkursu Dziekana WEEIiA o dofinansowanie badań dla młodych naukowców;
 • 2011 - Nagroda J.M. Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej;
 • 2011 - 3-letnie Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców;
 • 2011 - Laureat konkursu Dziekana WEEIiA o dofinansowanie badań dla młodych naukowców;
 • 2012 - Laureat konkursu Dziekana WEEIiA o dofinansowanie badań dla młodych naukowców.

Dotychczasowy dorobek to 64 publikacje, w tym autor lub współautor 11 publikacji w czasopismach z listy Filadelfijskiej, poświęconych m.in. zastosowaniom elektrycznej tomografii procesowej dla potrzeb monitorowania i kontroli procesów przemysłowych.

Publikacje z listy filadelfijskiej (2006-2013):

 1. Banasiak R., Ye Z., Soleimani M., (2012) Improving three-dimensional electrical capacitance tomography imaging using approximation error model theory, J. of Electromagnetics, Waves and Applications, Vol. 26, pp. 411-421;
 2. Brandinsky K., Sankowski D., Dolapchiev I., Banasiak R.,(2012) ECT sensor optimization based on RSM and GA, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering., Vol. 31 Issue Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, pp. 858 - 869 ISSN: 0332-1649;
 3. Liu Z., Babout L., Banasiak R., Sankowski D., (2010), Effectiveness of Rotatable Sensor to Improve Image Accuracy of ECT System, Flow Measurement and Instrumentation (08 April 2010), ISSN 0955-5986, Elsevier;
 4. Banasiak R., Wajman R., Sankowski D., Soleimani M., (2010), Three-dimensional nonlinear inversion of electrical capacitance tomography data using a complete sensor model, Progress In Electromagnetics Research PIER, 100, pp. 219-234;
 5. Banasiak R., Soleimani M., (2010), Shape based reconstruction of experimental data in 3D electrical capacitance tomography. NDT & E International, 43 (3), pp. 241-249;
 6. Soleimani, M., Mitchell, C. N., Banasiak, R., Wajman, R., Adler, A. (2009). Four-dimensional electrical capacitance tomography imaging using experimental data. Progress In Electromagnetics Research PIER, 90, pp. 171-186;
 7. R. Banasiak, R. Wajman R., J. Betiuk, M. Soleimani (2009) “Feasibility study of dielectric permittivity inspection using a 3D capacitance CT method”, NDT & E International; 42 (4), pp. 316-322;
 8. R. Banasiak, R. Wajman, M. Soleimani (2009) „An efficient nodal Jacobian method for 3D electrical capacitance image reconstruction”; Insight – Non-Destructive Testing and Condition Monitoring; 51 (1), pp. 36-38;
 9. R. Wajman, R. Banasiak, Ł. Mazurkiewicz, T. Dyakowski, D. Sankowski: „Erratum: Spatial imaging with 3D capacitance easurements”, Meas. Sci. Technol. 18 No 11 (November 2007) 3668-3670; ISSN: 0957-0233;
 10. R. Wajman, R. Banasiak, Ł. Mazurkiewicz, D. Sankowski (2007) „Reply to comments on 'Spatial imaging with 3D capacitance measurements'”; Meas. Sci. Technol. 18 No 11 (November 2007) 3668-3670;
 11. R. Wajman, R. Banasiak, Ł. Mazurkiewicz, T. Dyakowski, D. Sankowski (2006) „Spatial imaging with 3D capacitance measurements”; Meas. Sci. Technol. 17 (2006) 2113-2118;

Doświadczenie naukowe - międzynarodowe i krajowe:

Uczestnictwo w projektach badawczych (w tym udział w stażach naukowych):

 • 09.2012 - 10.2012 : University of Bath (Wielka Brytania), staż naukowy (2 tygodnie), jednostka kierująca: Instytut Informatyki Stosowanej PŁ;
 • 2011 - 2014 : Projekt naukowo – badawczy pt. „Inteligentny system sterowania przepływem dwufazowym w oparciu o pojemnościowe tomograficzne techniki diagnostyczne” nr. 2011/01/D/ST6/07209, forma udziału: główny wykonawca.
 • 11.2011 - 12.2011 : University of Bath (Wielka Brytania), staż naukowy (2 tygodnie), jednostka kierująca: Instytut Informatyki Stosowanej PŁ;
 • 2010 - 2012 : Projekt naukowo – badawczy pt. „Zastosowanie trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej do wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach typu gaz-ciecz w rurociągach poziomych i pionowych” nr 4664/B/T02/2010/38 - forma udziału: kierownik.
 • 2009 – 2011 : Projekt naukowo – badawczy pt. „Nieinwazyjna metoda pomiaru dynamiki przemysłowych procesów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich”. nr 3687/B/T02/2009/37 - wykonawca;
 • 2008 - 2010 : Projekt „Robot mobilny pola walki do celów zwiadu i wykrywania min” 0010/1/R/T00/2008/05. Forma udziału: wykonawca.
 • 2006 - 2010 : Program Ramowy; Marie Curie Actions – Host Fellowships for Transfer of Knowledge; „Development of Excellence in Non-Invasive Diagnostic System for Industrials and Scientific Applications”; numer rejestracyjny MTKD-CT-2006-039546; “DENIDIA”; nr.kontr 039546. Forma udziału: główny wykonawca, 6-miesięczny staż naukowy w University of Bath (Wielka Brytania).
 • 2007 - 2011 : Projekt naukowo – badawczy pt. „Uzyskanie doskonałości w badaniach naukowych i przemysłowych zastosowaniach bezinwazyjnych systemów diagnostycznych” nr 167/6, PR UE/2007/7. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Forma udziału: główny wykonawca.
 • 2005 – 2006 : Projekt międzynarodowy 12463/R1 Regular Budget Fund (RBF) - International Atomic Energy Agency; “Software Development for Industrial Tomography”. Forma udziału: wykonawca.
 • 06.2003 - 07.2003 : Wielka Brytania, University of Manchester, staż naukowy, jednostka kierująca: Katedra Informatyki Stosowanej PŁ; Zgłoszenie patentowe: NO 10461526.5 – 2209, „A method and a device for measuring component fractions in a multiphase flows”, European Patent Office, data aplikacji: 14.07.2010;

Działalność organizacyjna w PŁ:

 • 2012 – obecnie : Sekretarz Komisji Dydaktycznej dla kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ;
 • 2012 – obecnie : Koordynator Akademii Microsoft w Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ;
 • 2006 – obecnie : członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (2007-2012 – członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTI);
 • 2012 – obecnie : członek komitetu organizacyjnego 7th World Congress on Industrial Process Tomography 2013, Kraków, Polska;
 • 2008 : członek komitetu organizacyjnego 5th International Symposium on Industrial Process Tomography 2008, Polska;
 • 2011 – obecnie : Prace w ramach projektu budowy klastra obliczeniowego w Centrum Technologii Informatycznych PŁ, w ramach programu "Infrastruktura i środowisko" finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;

Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania:

 • wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zastosowań elektrycznej tomografii procesowej dla potrzeb dwu- i trójwymiarowej wizualizacji procesów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem technik pojemnościowych a także algorytmów rozwiązywania problemu prostego i odwrotnego oraz przetwarzania i analizy obrazów tomograficznych.
 • znajomość programowania w językach Matlab, Pascal, C/C++, Visual Basic, VBS, Java, JavaScript, PERL, PHP, HTML itp. Doświadczenie w programowaniu aplikacji dla Windows, Unix, Macintosh,
 • znajomość zagadnień obliczeń równoległych przy użyciu technologii CUDA i OpenCL.
 • doświadczenie w opracowywaniu danych doświadczalnych, sekwencyjnym i równoległym rozwiązywaniu problemów numerycznych, modelowaniu i symulacji pola elektrycznego, wizualizacji danych naukowych.
 • znajomość środowiska Matlab oraz SciLab.
 • znajomość systemów operacyjnych: Linux, Windows, Mac OS X, IBM AIX
 • znajomość zagadnień sieci komputerowych i technologii mobilnych;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość języka angielskiego: poziom FCE;

Zainteresowania:

 • bycie tatą...:)
 • modelarstwo lotnicze RC,
 • instrumenty klawiszowe,
 • turystyka górska.