kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Mateusz Miłak

mgr inż. Mateusz Miłak



Pokój: 323
E-mail:
Godziny przyjęć: Sobota 10.00 - 12.00 Kontakt za pośrednictwem Teams



Komunikacja Człowiek Komputer (KCK):

Link do zajęć za pośrednictwem MS Teams

 

Grupa 6I2:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQxOTdkMDItZjMxMS00NDVlLWEzMDYtOWM4ZjFkNGUyODE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb%22%2c%22Oid%22%3a%22e5055e35-cc55-4fe5-a9f2-5d13bb887fe5%22%7d

 

Organizacja zajęć

 

 

Teoretyczne Podstawy Informatyki

https://app.diagrams.net/

 

Kompilator online - repl it

 

Literatura

B. Kernighan, D. Ritchie: Język Ansi C. WNT, Warszawa, 1994.
J. Bielecki: Język C, 1988
C. Sexton: Język C to proste. Wydawnictwo RM, W-wa, 2001.