kontakt    mapa strony  
    polski   english

Informatyka w ekonomii, organizacji i zarządzaniu

W Katedrze prowadzone są prace badawcze związane z coraz szerszym wykorzystaniem technik informatycznych w zagadnieniach ekonomicznych, organizacji pracy i zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami.

Rozwój i wdrażanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) umożliwia podwyższenie konkurencyjności organizacji. Te zagadnienia stały się tematyką pracy doktorskiej realizowanej w Katedrze przez mgr. inż. Romana Krzeszewskiego, który jest inicjatorem CMG Poland (Computer Measurement Group).

Mgr R. Krzeszewski opracował nowy model koncepcyjny wprowadzania zmian w ZSI. Model ten opiera się na wartościowaniu informacji metodą AIE (Applied Information Economics), zastosowanej do wyznaczenia bieżących kosztów ponoszonych na obsługę funkcjonującego ZSI dla konkretnego modelu biznesowego organizacji. Dotyczy on analizy systemu w fazie jego utrzymania, konserwacji i pielęgnacji.

W oparciu o teorię sytuacyjną R. W. Grifinna, w której przepływ informacji wraz z jej użytecznością odgrywa najistotniejszą rolę, opracowano własne algorytmy budowania komunikacji oparte o indeks produktowo-zadaniowy. Zasady te są zgodne z pojęciami hermetyzacji i piramidy informacyjnej.

Zasady budowania algorytmów opracowane zostały bazując na pojęciach znanych zarówno kadrze zarządczej jak i informatykom. Pozwala to zniwelować problemy komunikacyjne wynikające z różnic językowych oraz różnic w opisach modelów dziedzinowych tych dwóch grup. Opracowane algorytmy pozwalają na wprowadzanie nowych dróg obiegu informacji w zależności od przyznanych uprawnień dla poszczególnych uczestników. Powoduje to możliwość wprowadzania działań innowacyjnych, zwiększenia kreatywności, zwiększania zakresu komunikacji poziomej, czyli czynników, których brak jest dostrzegany przez użytkowników w pracujących systemach ZSI. Wykazano, że algorytmy te winny być wykorzystane do modelowania procesów funkcjonujących wewnątrz przedsiębiorstwa. Pozwala to zmniejszać koszty i skrócić czas reorganizacji systemów ZSI, co podnosi ich funkcjonalność i wydajność. Poza korzyściami organizacyjno-finansowymi z zastosowania algorytmów dla wprowadzania zmian, ze względu na zasadę hermetyzacji, zauważono ich ogromną rolę przy prostocie implementacji tych zmian za pomocą języków programowania i sieciowych technik informatycznych.

Wynik pracy mogą być wykorzystane do reorganizacji istniejących ZSI, budowania nowych lub przenoszenia danych z systemów strukturalnych do obiektowych.

Kierunkiem dalszych prac jest uogólnienie modelu zgodnie z BPMN (Business Process Modeling Notation) i zasadami ITIL (IT Infrastructure Library) dla procesowych zastosowań modelu wyceny przedsięwzięć informatycznych zgodnie z zasadami ROI-TCO (Return of Investment- Total Cost of Ownership).

W zakresie rozwoju technik telepracy mgr Anna M. Bąkała zrealizowała w Katedrze pracę doktorską pt. Telepraca osób niepełnosprawnych i zarządzanie telepracownikami w polskich realiach ekonomiczno- społecznych. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy możliwości podjęcia telepracy przez osoby niepełnosprawne oraz zaproponowanie koncepcji wdrażania telepracy osób niepełnosprawnych przy uwzględnieniu polskich realiów ekonomicznych, społecznych i prawnych.

Telepraca jest formą zatrudnienia docenianą na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych ponad 20% zatrudnionych pracuje w systemie zdalnym. W Europie w telepracy przoduje Holandia i kraje skandynawskie. Pośród nowych członków Unii Europejskiej najwyższy odsetek telepracowników domowych w populacji pracujących notowany jest w Estonii i Litwie. W Polsce telepraca jest wciąż jeszcze na marginesie rynku pracy.

Odsetek telepracowników domowych na świecie źródło: Oficjalna strona www poświęcona programowi Komisji Europejskiej "Information Society Programme" SIBIS - Statistical Indicators Benchmarking the Information Society, http://www.sibis-eu.org

Telepraca, oparta na nowoczesnych technologiach informatycznych, daje osobom niepełnosprawnym możliwość ominięcia wielu barier napotykanych w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia. Istnieje wiele urządzeń i programów umożliwiających osobom niepełnosprawnym pracę przy komputerze. W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności do wyboru są m.in. programy wspomagające pracę z komputerem, specjalne klawiatury, systemy rozpoznawania głosu i mowy, systemy wskazujące. Technologiczne i informatyczne wsparcie telepracy osób niepełnosprawnych zostało opisane w jednym z podrozdziałów rozprawy doktorskiej A. Bąkały.

W ramach pracy przeprowadzono ankietę dotyczącą postrzegania telepracy przez osoby niepełnosprawne. Wykonano zarówno analizę poszczególnych pytań, mówiącą o procentowym udziale odpowiedzi, jak i pogłębioną analizę liczbową i graficzną, wykonaną gradacyjnymi metodami statystycznymi, przy pomocy programu GradeStat. Analiza ta dotyczy współwystępowania odpowiedzi w zestawach pytań. Do analizy wybrano te odpowiedzi, które w sposób znaczący różnią respondentów. Gradacyjna analiza odpowiedniości (ang. Grade Correspondence Analysis - GCA) jest nowoczesnym narzędziem matematycznym, opracowanym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, umożliwiającym wielowymiarowe zestawienie danych. Za pomocą GCA przeprowadzono analizę skupień umożliwiającą podziała zbioru respondentów na grupy zbliżone pod względem udzielanych odpowiedzi na pytania dotyczące telepracy.

Przeprowadzona analiza wskazuje na duże możliwości i chęci osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia w systemie telepracy. Można także zauważyć duży potencjał intelektualny osób niepełnosprawnych, który pozostaje niewykorzystany. Obawy pracodawców przed zatrudnianiem niepełnosprawnych, a także słaba wiedza kadry menadżerskiej (zarówno w kwestii telepracy jak i przepisów dotyczących pracy osób niepełnosprawnych), to główne bariery rozwoju tej elastycznej formy zatrudnienia w grupie niepełnosprawnych. W odpowiedzi na to, w rozprawie zaproponowano koncepcyjny model wdrażania telepracy osób niepełnosprawnych.

Wyniki pracy mogą być wykorzystane przez urzędy pracy, pracodawców, ośrodki szkoleniowe. Wyniki te mogą być także przydatne dla placówek naukowych, zajmujących się telepracą oraz aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych.

Działalność dydaktyczna i publikacyjna

Maciej Szmit, "Informatyka w Zarządzaniu", Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Warszawa 2003, ISBN 83-7251-379-1

Paweł Pietras, Maciej Szmit, "Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki", Oficyna Księgarsko-Wydawnicza Horyzont s.c., Łódź 2003, ISBN 83-917906-1-4

Zespół:
dr inż Dominika Lisak Felicka
mgr inż. Roman Krzeszewski

powrót do góry


Redakcja:
Roman Krzeszewski

Ostatnia modyfikacja:
2012-09-16 17:55:45,