kontakt    mapa strony  
    polski   english

Nowa Struktura

Zarządzeniem JM Rektora PŁ z dn. 31 maja 2012 r., z dniem 1 czerwca 2012 r. przekształcono Katedrę Informatyki Stosowanej w Instytut Informatyki Stosowanej (o symbolu I-24).

Nazwa Instytutu w języku angielskim: Institute of Applied Computer Science.

Uzasadnienie celowości powyższego przekształcenia przedstawił Dziekan Wydział EEIA prof. S. Wiak. Senat PŁ przyjął uchwałę w tej sprawie jednomyślnie.

Uzasadnienie:

Katedra Informatyki Stosowanej PŁ została utworzona w strukturze Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki PŁ w 1995 roku, w związku z uruchomieniem na Wydziale studiów na kierunku Informatyka. Zespół Katedry, kierowanej przez prof. Dominika Sankowskiego, liczył wówczas 3 osoby, a zajmowane przez nią pomieszczenia obejmowały początkowo powierzchnię ok. 200 m2. Wysoka aktywność - od momentu powstania - na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym zaowocowała dynamicznym rozwojem zarówno kadrowym jak i naukowym Katedry. Obecnie w jednostce zatrudnionych jest 51 osób, w tym: trzech profesorów tytularnych, 4 profesorów nadzwyczajnych, 3 doktorów habilitowanych oraz 28 doktorów, a także 14 pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi. W trakcie swej dotychczasowej działalności Katedra wypromowała 24 doktorów n.t. oraz 4 doktorów habilitowanych. Należy nadmienić, że dalszych czterech pracowników ma znacząco zaawansowane swoje rozprawy habilitacyjne. Ponadto 22 słuchaczy studiów doktoranckich przygotowuje aktualnie rozprawy doktorskie pod opieką zatrudnionych w Katedrze samodzielnych pracowników nauki.

Zasoby lokalowe Katedry w okresie siedemnastu lat jej funkcjonowania powiększyły się ponad dziesięciokrotnie, tj. do ok. 2000 m2. W pomieszczeniach tych oprócz czterech laboratoriów komputerowych ogólnego przeznaczenia znajdują się dwa nowoczesne laboratoria sieci komputerowych, laboratorium systemów operacyjnych, laboratorium grafiki komputerowej, a także specjalistyczne laboratoria naukowe, często unikatowe w skali krajowej i międzynarodowej, takie jak: laboratorium tomografii procesowej, laboratorium robotyki, laboratorium obliczeń równoległych czy laboratorium inteligentnych technik obliczeniowych w elektrotechnologiach.

W rezultacie prowadzonych w zespołach badawczych Katedry prac naukowych, tylko w ostatnich trzech latach opublikowano około 390 artykułów, w tym 48 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. W Katedrze realizowane są liczne projekty badawcze krajowe i międzynarodowe, między innymi projekt DENIDIA we współpracy z uniwersytetami z Wlk. Brytanii, Francji, Norwegii, Chin i Ukrainy. Katedra jest organizatorem i współorganizatorem krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych: w ostatnim czasie Katedrze powierzono organizację w 2013 roku Światowego Kongresu Tomografii Procesowej, jako wyraz uznania dla osiągnięć zespołu naukowego kierowanego przez prof. D. Sankowskiego, którego działalność określana jest w środowisku mianem „Łódzkiej szkoły tomografii procesowej”. Oprócz tomografii procesowej w Katedrze prowadzone są badania nad rozwojem szerokiego spektrum metod informatycznych oraz ich różnorodnych zastosowań.

Prace badawcze prowadzone są między innymi w następujących obszarach:

Wszystkie te kierunki badawcze będą kontynuowane w przyszłości, a zmiana formy organizacyjnej jednostki pozwoli jeszcze efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby infrastrukturalne oraz organizować pracę zespołów badawczych.
Kontynuowana będzie również dotychczasowa działalność dydaktyczna na wszystkich poziomach i formach studiów prowadzonych na Wydziale EEIA. W szczególności dotyczy to zajęć kierunkowych dla studentów kierunku informatyka, a także zajęć w ramach organizowanych przez Katedrę specjalności Inżynieria oprogramowania i Systemy sieciowe (studia pierwszego stopnia) oraz specjalności Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów sieciowych i rozproszonych i Interaktywna grafika komputerowa (studia drugiego stopnia). Ponadto, pracownicy Katedry zaangażowani są aktualnie w prowadzenie zajęć dla studentów innych kierunków Wydziału EEIA: elektronika i telekomunikacja (Podstawy informatyki oraz Programowanie w języku C),mechatronika (Sieci komputerowe) a także prowadzą zajęcia w języku angielskim w ramach Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ i zajęcia z przedmiotów informatycznych na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale. Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych przez pracowników Katedry wynosi średniorocznie około 10 tysięcy.

powrót do góry