kontakt    mapa strony  
    polski   english

Dr inż. Robert BANASIAK

Dr inż. Robert Banasiak podjął pracę w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ na stanowisku asystenta w roku 2002. Pracę doktorską z Informatyki obronił w dniu 10 grudnia 2007 rok a od 1 stycznia 2008 został zatrudniony w Katedrze Informatyki Stosowanej na stanowisku adiunkta.

Od roku 2002 Robert zajmuje się problemami zastosowań informatyki dla elektrycznej tomografii procesowej, w szczególności rozwojem trójwymiarowej tomografii pojemnościowej (ECT 3D): pomiary pojemności oraz rekonstrukcja obrazu. Praca naukowa Roberta obejmuje:

W okresie od lipca 2008 do stycznia 2009 Robert odbył 6 miesięczny staż naukowych na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii wykonując prace naukowe w ramach projektu DENIDIA. W trakcie pobytu w Bath Robert nawiązał współpracę naukową z dr Manuchehrem Soleimanim z Uniwersytetu w Bath. W trakcie pracy naukowej Robert opracował nowe algorytmy rekonstrukcji obrazów oraz kształtów. Przykładowe wyniki nieliniowej rekonstrukcji obrazu oraz kształtu ostały przedstawione na Rys. 1 i Rys 2.

 Rys1. Nieliniowa rekonstrukcja obrazu w oparciu o dane eksperymentalne (pierwszy wiersz - fantomy eksperymentalne, drugie wiersz - wizualizacja komputerowa, trzeci wiersz - rekonstrukcja LBP, czwarty wiersz - rekonstrukcja nieliniowa)

Rys 2. Rekonstrukcja przykładowego kształtu obiektu umieszczonego we wnętrzu trójwymiarowego czujnika pojemnościowego.

Rys 3 oraz poniższa animacja demonstrują proces ewolucji kształtu w trakcie kolejnych iteracji nieliniowej rekonstrukcji.

Rys 3. Ewolucja kształtu rekonstruowanego algorytmem dwukrokowej metody poziomic.

Dr Banasiak w trakcie swojego stażu opracowywał nowe struktury czujników pojemnościowych. Przykładowy model komputerowy czujnika 3D ECT zaprezentowany jest na Rys 4.

     

 Rys 4. Komputerowy kompletny model trójwymiarowego czujnika pojemnościowego.

Opracowane metody zostały zweryfikowane w oparciu o dane eksperymentalne. Robert podjął ponadto prace nad zastosowaniem tomografii pojemnościowej 3D dla nieinwazyjnej inspekcji materiałów i obiektów o właściwościach dielektrycznych - Rys 5.

 

 Rys 5. Przykład zastosowania elektrycznej tomografii pojemnościowej 3D do nieinwazyjnego testowania obiektów o właściwościach dielektrycznych pod kątem defektów.

Jednym z istotnych zadań badawczych był również udział w projekcie poświęconym wizualizacji 4D w systemie elektrycznej tomografii pojemnościowej. Przykładowe wyniki rekonstrukcji 4D przedstawia poniższa animacja:

Jednym z wykonywanych przez dr. Roberta Banasiaka w trakcie stażu zadań było również zagadnienie rekonstrukcji obrazu w systemie pomiarowym rotacyjnej elektrycznej tomografii pojemnościowej. W trakcie pobytu w Bath oraz bezpośrednio po nim Robert przygotował i wysłał 6 artykułów do czasopism indeksowanych na tzw. liście filadelfijskiej:


 Pokój: 6 (KIS - al. Politechniki 11)

 Telefon: (+48)42 631 2753 (ext. 17)

Email:

powrót do góry


Redakcja:
Laurent Babout
Robert Banasiak

Ostatnia modyfikacja:
2013-01-31 16:34:02, Wojciech Bieniecki